دوره های استعدادیابی

دوره های استعدادیابی در موسسه استعدادیابی کودک و نوجوان طلوع سپید برای سنین متفاوت با محتوا سطح سنجش متفاوت برگزار می گردد.
هر دوره شامل ۳ ترم می باشد :

دوره کودکان سه ساله تا شش ساله :

۱- مهارت های پایه
۲- آمادگی شناختی پایه
۳- استعدادیابی

دوره‌های کودکان شش ساله تا هشت ساله :

۱- آمادگی شناختی پیشرفته
۲- ارزیابی پایه
۳- استعداد یابی

دوره های کودکان هشت تا دوازده ساله :

۱- ارزیابی پیشرفته
۲- توانمندسازی
۳- استعدادیابی

هر دوره مشتمل بر سه ماه و ارائه پنج خدمت رسانی می باشد .

دوره های نوجوانان دوازده تا هجده ساله

۱- رفتاری
۲- تحصیلی
۳- استعدادیابی مقدماتی
۴- استعدادیابی پیشرفته

در سطح نوجوان هم دوره ها دو ماهه و مشتمل بر ۵ خدمت رسانی کامل و جامع می گردد.