شناخت توانایی کودکان در بخش ورزشی

شکوفایی توانایی فرزندان به ما کمک میکند تا :   1) استعداد و مهارت کودکان را زودتر بشناسیم 2) اعتماد به نفس و انگیزه فرزندانمان را افزایش دهد 3) رقابت پذیری فرزندانمان را افزایش دهد 4) به اوج عملکرد در دوران طلایی او کمک کنیم 5. ) جهت شکوفایی زندگی کودکان در هنگام دستیابی به اوج

Read more