کاهش مشکلات روحی کودکان و نوجوانان

کاهش مشکلات روحی کودکان و نوجوانان روحیه یا روانی سالم یکی از بزرگترین نیازهای کودکان و نوجوانان است. بدون اینکه آنها به دنبال شادی و موفقیت باشند، مشکلات روحی باعث می شود که بزرگ بشوند و در عمل افسرده شوند. وجود مشکلات روحی در سن کودکی و نوجوانی می تواند افراد را به روی مسیر

Read more