مشاوره فردی و خانواده

سلامت خانواده زمانی شکل می گیرد که افراد خانواده بخصوص والدین با توجه به توانمندی های شان در مورد تمامی مسائل زندگی تصمیم درست و مشترک می گیرند. مشاورین متخصص ما، خانواده یا فرد را ارزیابی و عوامل موثر در ایجاد و تداوم مشکل را شناسایی و مورد بررسی قرار می دهند. در این مداخلات

Read more