روانشناسی کودکان

روانشناسی کودکان برای چیست؟ بسیاری از کودکان و نوجوانان مشکلاتی دارند که بر احساس، رفتار یا یادگیری آنها تأثیر می گذارد. روانشناسی نوعی درمان برای این مشکلات است.  در این درمان، بچه ها صحبت می کنند و یاد می گیرند که چگونه مشکلات خود را حل کنند.رفتار درمانی به آنها کمک می کند بهتر با

Read more